Villkor

 Allmänna Villkor

§1 Allmänt:
Logokompaniet ägs och drivs av Webkompaniet AS, org.nr. 999 529 860 MVA

Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från www.logokompaniet.se/no/com till slutkund.

Köp- och säljvillkoren tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet.

Utöver detta avtal tillämpar vi Sveriges Kommunikationsbyråers branschöverenskommelser. Om du önskar mer information om vad detta innebär så finns det att läsa mer på http://www.komm.se

§2 Definition av parter och termer
Säljare är: Webkompaniet AS , Akershustranda 15, Skur 35, 0150, Oslo, Norge och blir vidare nämnt som logokompaniet, vi eller oss.

Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, du, dig, din eller ditt.

Logotyp/logotypdesign innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av logokompaniet.

§3 Beställning- och avtalsprocess samt sekretess
3.1 Din beställning/order är bindande då den registreras på vår server (databas). Vi är samtidigt bundna av din beställning, så länge den inte avviker från ramen från de paket som vi erbjuder på hemsidan, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Då vi mottagit och sett igenom din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelsemail till dig. I beställningsbekräftelsen kan det framgå beräknad leveranstid för första utkast av logotyper, men vi förhåller oss rätten att inte binda oss till den. Våra arbetstider och därmed tider för kommunikation och leverans är vardagar kl 09:00 – 17:00. Läs noga igenom orderbekräftelsen då du mottar den och undersök att den överensstämmer med din beställning.

3.2 I samband med att kunden lägger sin beställning förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med Logokompaniet (för att skydda dennes manér/idéer) om att de logotyper som logokompaniet tar fram och presenterar/visar upp  i samband med logotypframtagningen inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.

§4 Upplysningar på vår hemsida
4.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som framgår på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Vidare förbehåller vi oss rätten till att avbeställa din order eller delat av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller avbeställa din beställning/order.

4.2 Bland någon/några av logokompaniets produkter ingår det framtagning av design på visitkort samt brevpapper. Kunden får i dessa paket upp till två förslag på visitkortsdesign samt design av brevpapper att välja mellan. Vi erbjuder inom ramen för dessa produkter att skicka ett montage av visitkort och brevpapper om kunden skickat oss uppgifter som önskas att läggas in. För ytterligare montage utöver detta faktureras till gällande timpris eller enligt avtal.

4.3 Vi tillhandahåller säkerhetskopior av våra egna och kunders filer på en tredjepartleverantörs säkra servrar. Skulle säkerhetskopior av filer önskas så kan dessa beställas mot en fast avgift.

§5 Betalning
På våra tjänster där vi inte kräver förskottsbetalning kommer faktura normalt att skickas ut inom 14 dagar från beställningsdagen eller då tjänsten är färdigställd, vilket som än inträffar först. Om kunden inte hör av sig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 10 arbetsdagar så anses uppdraget som slutfört från vår sida och fakturan ställs ut. Kunden har då rätt att efter full betalning få leverans på en uppsättning av källfiler på vald logotyp/produkt.

Slutbetalningen görs direkt till vårt Plusgirokonto via banköverföring. Vi har ingen möjlighet att erbjuda andra betalningsalternativ. Vid utebliven betalning efter förfallodatum kan kravet att skickas till inkasso utan förvarning.

§6 Avgifter och ränta
Vi debiterar ingen avgift för fakturabetalning. Om betalningen uteblir debiteras påminnelseavgift om f.n. 60 SEK, samt dröjsmålsränta enligt vid var tid gällande referensränta med ett tillägg om 29,00%, detta gäller endast för privatpersoner. Vid utebliven betalning från näringsidkare/juridisk person debiteras förseningsersättning i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m., samt 29,00%. dröjsmålsränta i tillägg till enligt vid var tid gällande referensränta.

§7 Returrätt/ Ångerrätt
Privatpersoner:
Logokompaniet följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vår ångerrätt går under “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”.

Företag, offentliga instanser och näringsidkare:
Inga returer med pengarna tillbaka garanti gäller utan att detta avtalats skriftligt på förhand. Det förekommer inga undantag till detta.

§8 Reklamation
Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utanför vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjänsten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda.

§9 Kundens ansvar/Garanti
Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra tjänster. Kunden och Logokompaniet skall samarbeta för att komma fram till ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på epost, kommer med feedback eller återkopplar inom 10 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört och eventuell nöjdhetsgaranti som erbjudits blir ogiltig.

Vid ingående av avtalet får kunden ett fast antal förslag som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan www.logokompaniet.se/no/com Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning, som kunden kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma.

Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.

§10 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse
10.1 Upphovsrätten till samtliga logotyper inklusive skisser/förslag bibehålls av Logokompaniet fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnader så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.

10.2 Efter att Logokompaniet erhållit full betalning enligt paragraf 10.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av logotypen.

10.3 Kunden har inte rätt att använda, beskära, lägga text över eller på annat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från Logokompaniet som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 10.1 och 10.2.

10.4 Logokompaniet behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till de logotypförslag som skickas till kunden under framtagningsprocessen med undantag till den slutligt valda logotypdesignen. Det samma gäller förslag på annat material så som visitkort och brevpapper. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal.

10.5 Generellt får kunden inte vidare överlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjeparten i fråga.

§11 Konfliktlösning
Tvister mellan kund och Logokompaniet ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjortondagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol.

Parterna ska mötas i Oslo tingsrätt (Norge).

Vid tvister lösta av forliksrådet (enkel typ av rättegång) kommer Logokompaniet att följa dessa rekommendationer.