Villkor

Allmänna Villkor

§1 Allmänt:

Logokompaniet ägs och drivs av Webkompaniet AS, org.nr. 999 529 860 MVA

Dessa villkor gäller för all försäljning av varor och tjänster från www.logokompaniet.se till slutkund.

Köp- och säljvillkoren tillsammans med din beställning, den bekräftade ordern/beställningen ligger till grund för köpeavtalet.

Utöver detta avtal tillämpar vi Sveriges Kommunikationsbyråers branschöverenskommelser. Om du önskar mer information om vad detta innebär så finns det att läsa mer på http://www.komm.se

§2 Definition av parter och termer

Säljare är: Webkompaniet AS , Akershustranda 15, Skur 35, 0150, Oslo, Norge och blir vidare nämnt som logokompaniet, vi eller oss.

Köpare är: det företag eller den person som uppges som köpare i beställningen, och blir vidare kallad för kund, du, dig, din eller ditt.

Logotyp/logotypdesign innefattar: all grafisk formgivning, grafisk profilering eller illustrationer och allt annat material framtaget av logokompaniet.

§3 Beställning- och avtalsprocess samt sekretess

3.1 Din beställning/order är bindande då den registreras på vår server (databas). Vi är samtidigt bundna av din beställning, så länge den inte avviker från ramen från de paket som vi erbjuder på hemsidan, i vår marknadsföring eller på annat sätt.
Då vi mottar din beställning, bekräftar vi din order genom att skicka ett bekräftelsemail till dig. I beställningsbekräftelsen framgår beräknad leveranstid för första utkast av logotyper. Leveranstiden gäller med undantag av helger och helgdagar och gäller således endast vardagar. En beställningsbekräftelse som skickas ut under arbetstid, dvs mellan kl 09:00 – 17:00 Svensk tid en vardag, förbiner vi oss att leverera de första logotypförslagen till nästkommande vardag, innanför den tidsram som anges i respektive logotyppaket. Läs noga igenom orderbekräftelsen då du mottar den och undersök att den överensstämmer med din beställning.
3.2 I samband med att kunden lägger sin beställing förbinder sig kunden till en sekretessförbindelse med Logokompaniet (för att skydda dennes manér/idéer) om att de logotyper som logokompaniet tar fram och preseterar/visar upp  i samband med logotypframtagningen inte får kopieras/använda samma stil eller användas för andra liknande idéer.

§4 Upplysningar på vår hemsida

4.1 Vi eftersträvar att ge våra kunder så korrekt information om våra tjänster som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten för skriv- och tryckfel som kan förekomma, vilket kan leda till att vi inte lyckas leverera enligt de som skrivits på vår hemsida, i vår marknadsföring eller på annat sätt.

Vidare så förbehåller vi oss rätten till att kansellera din beställning eller delat av den, då vi inte har möjlighet att leverera. I dessa situationer så kommer du att få besked om detta från oss och eventuellt de alternativ vi kan erbjuda istället. Du kommer då att ha möjlighet att acceptera det nya erbjudandet från oss eller kansellera din beställning/order.

4.2 Bland någon/några av logokompaniets  produkter ingår det framtagning av design på visitkort samt brevpapper. Kunden får i dessa paket ett antal förslag på visitkortsdesign samt design av brevpapper att välja mellan. Vi erbjuder inom ramen för dessa produkter att skicka ett montage av visitkort och brevpapper om kunden skickat oss uppgifter som önskas att läggas in. För ytterligare montage utöver detta faktureras till gällande timpris eller enligt avtal.

4.3 Vi tillhandahåller säkerhetskopior av våra egna och kunders filer på en tredjepartleverantörs säkra servrar. Skulle säkerhetskopior av filer önskas så kan dessa beställas mot en fast avgift.

§5 Betalning

På våra tjänster där vi inte kräver förhandsbetlning så vill faktura normalt utställas inom 14 dagar från beställningen eller då tjänsten är färdigställd, vilket som än inträffar först. Om du inte hör av dig eller svarar med eventuell feedback till oss inom 10 arbetsdagar så anses din beställning/order som slutförd och fakturan ställs ut.
Slutbetalningen kan du genomföra via betalning till vårt bankkonto via banköverföring eller med giltigt kreditkort säkert via Paypal. Vid utebliven betalning kommer kravet att skickas till inkasso utan förvarning.

§6 Returrätt/ Ångerrätt
Privatpersoner:
Logokompaniet följer de krav som ställs av konsumentverket enligt Ångerrätt vid distanshandel. Vår ångerrätt går under “varor som tillverkas speciellt efter dina önskemål”.

Företag, offentliga instanser och näringsidkare:
Inga returer med pengarna tillbaka garanti gäller utan att detta avtalats skriftligt på förhand. Inga undantag till detta.

§7 Reklamation
Innan fel rapporteras till oss, bör kunden undersöka om felet kan orsakas av anledningar utanför vår kontroll. I de fall där kunden kan påvisa att tjensten/produkten inte fungerar enligt de föreskrifter vi angivit så ska detta rapporteras till oss inom rimlig tid efter att detta fel har eller bör ha upptäckts. Det ställs inga formella krav på utformningen av reklamationen men den bör vara skriftlig av bevisgrundande skäl. Det ska framgå i meddelandet (reklamationen) vilka slags åtgärder kunden önskar att vi ska åtgärda.

§8 Kundens ansvar/Garanti
Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska känna sig nöjda med våra tjänster. Kunden och Logokompaniet skall samarbeta för att komma fram til ett slutresultat som du som kund ska blir nöjd med. Undantag: Om kunden inte svarar på epost, kommer med feedback eller återkopplar i löpet av 10 arbetsdagar, så anses uppdraget som slutfört och nöjdhetsgarantin blir ogällande.

Vid ingående av avtalet får kunden ett fast antal förslag som är specificerade i respektive paket som är angett på hemsidan www.logokompaniet.se Framtagning av fler förslag (på kundens begäran) än de som ingår i det paket som kunden beställt, faktureras separat enligt gällande timpris. Förändringar av specifikationer efter av oss mottagen beställning vill betraktas som en ny beställning, som du kan acceptera eller tacka nej till. Ursprunglig beställning är dock fortfarande gällande enligt avtal. Undantag till detta kan förekomma.

Ändringar efter slutfört arbete kommer att faktureras till gällande timpris.

§9 Upphovsrätt / Nyttjande / Ändringar / Vidareöverlåtelse
9.1 Upphovsrätten till samtliga logotyper inklusive skisser/förslag bibehålls av Logokompaniet fram till att full betalning erhållits, inklusive eventuella merkostnder så som påminnelseavgifter eller inkassokostnader.
9.2 Efter att Logokompaniet erhållit full betalning enligt pragraf 9.1 får kunden den exklusiva rätten till nyttjande av logotypen.
9.3 Kunden har inte rätt att beskära, lägga text över eller påannat sätt förändra materialet utan ett skriftligt godkännande från Logokompaniet som behåller rätten till originalen fram till att full betalning erhållits enligt paragraf 9.1 och 9.2.
9.4 Logokompaniet behåller all upphovsrätt, nyttjanderätt samt exklusivitet till de logotypförslag som skickas till kunden under framtagningsprocessen med undantag till den slutligt valda logotypdesignen. Det samma gäller förlag på annat material så som visitkort och brevpapper. Undantag till detta kan förekomma efter specifikt avtal.
9.5 Generellt får kunden inte vidareöverlåta förvärvade rättigheter till tredjepart. Om kunden vill avtala om att kunna överlåta sina rättigheter vidare till en tredjepart eller någon annan så ska dessa villkor även gälla den övertagande tredjeparten i fråga.

§10 Konfliktlösning
Tvister mellan kund och Logokompaniet ska i första hand försöka lösas mellan dessa parter. I det fall tvisten inte blir löst inom fjortondagar – 14 – dagar efter att en av parterna har meddelat den andra parten om den, så ska tvisten lösas i domstol.

Parterna ska mötas i Oslo tingsrätt (Norge).

Vid tvister lösta av forliksrådet (enkel typ av rättegång) kommer Logokompaniet att följa dessa rekommendationer.